Tạo mới thành viên gia đình
Bước 1: Chọn Ví gia đình

Chọn Ví gia đình từ màn hình chính.

Bước 2. Thêm thành viên

Chọn Thêm thành viên để tạo Ví thành viên.

Bước 3: Nhập thông tin

Nhập thông tin yêu cầu và các cài đặt cho thành viên mới, nhấn Tiếp tục.

Bước 4. Chọn Xác nhận

Xác nhận tạo mới thành viên gia đình.

Bước 5. Thông báo tạo Ví thành viên thành công.

Bước 6. Danh sách Ví thành viên

Lưu ý

- Nếu Ví thành viên không kích hoạt trong vòng 60 phút kể từ thời điểm được Ví chính tạo thành công, Ví thành viên sẽ bị đóng tự động bởi hệ thống.

- Ví chính có thể gọi nhắc Ví thành viên kích hoạt tài khoản tại màn hình danh sách Ví thành viên.