Hủy liên kết tài khoản
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Thẻ/tài khoản

Bước 2: Chọn tài khoản/thẻ hủy liên kết

Tại mục danh sách các thông tin tài khoản/thẻ liên kết, chọn tài khoản/thẻ cần hủy

Bước 3: Hủy liên kết

Chọn Hủy liên kết để hủy liên kết Ví với tài khoản/thẻ đã chọn

Bước 4: Nhấn xác nhận để hủy liên kết

Bước 5: Hủy liên kết ngân hàng thành công