Chat - Chia tiền nhóm
Bước 1: Chọn chức năng Chat

Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn chức năng Chat.

 

Bước 2: Chọn chat Nhóm

Bước 3: Chọn biểu tượng Chia tiền nhóm

Bước 4: Chia tiền – Góp quỹ

Tại màn hình Chia tiền – Góp quỹ, chọn phương thức và nhập tổng tiền, nội dung chia tiền nhóm

Bước 5: Xác nhận thông tin

Kiểm tra lại thông tin trước khi nhấn Chia tiền

Bước 6: Tạo yêu cầu chia tiền thành công

Bước 7: Chỉnh sửa trạng thái yêu cầu

Nhấn vào biểu tượng tiền để đánh dấu đã nhận tiền

(Khách hàng có thể hủy yêu cầu khi chưa nhận đủ tổng tiền yêu cầu)

 

Bước 8: Xem lịch sử giao dịch chia tiền nhóm

Tại màn hình thông tin nhóm, chọn “Lịch sử giao dịch nhóm” để xem lịch sử và danh sách chia tiền