Cài đặt thanh toán tự động
Bước 1: Chọn TT hóa đơn

Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn chức năng TT hóa đơn.

 

Bước 2: Chọn Quản lý danh bạ hóa đơn

Bấm vào biểu tượng hóa đơn góc trên bên phải màn hình

Bước 3: Cài đặt thanh toán tự động

- Nhấn vào dấu “…” để đăng ký thanh toán tự động

Bước 4: Nhấn vào Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động ngay

Bước 5: Đăng ký hạn mức thanh toán

Khách hàng có thể chọn hạn mức được gợi ý hoặc tự đặt hạn mức, tích chọn Đồng ý điều khoản và nhấn Đăng ký

Bước 6: Nhập mã PIN

Lưu ý: Nếu không nhớ mã PIN, khách hàng có thể chọn Quên mã PIN ở phần Cài đặt PIN cho Soft OTP để lấy lại mã PIN.

 

Bước 7: Đăng ký thanh toán tự động thành công

Bước 8: Tùy chỉnh cài đặt hóa đơn

Bấm vào Thanh toán tự động

Nhấn vào dấu “…” để  tùy chỉnh cài đặt hóa đơn

Bước 9: Tùy chỉnh cài đặt hóa đơn tự động

- Chọn Điều chỉnh hạn mức tự động để chỉnh lại hạn mức thanh toán tự động

- Nếu muốn hủy cài đặt thanh toán tự động, chọn Hủy thanh toán tự động.

Bước 10: Điều chỉnh hạn mức thanh toán

Bấm vào Thay đổi để đặt hạn mức theo mong muốn

Bước 11: Nhập hạn mức và bấm Lưu lại

Bước 12: Điều chỉnh hạn mức thanh toán hóa đơn tự động thành công